کارگاه آشنایی با تکنیکهای جراحی کم تهاجمی(لاپاروسکوپی)